Regulamin

Obowiązuje od: 1-04-2019

Wersja 2.0

§1 Definicje

 1. Administrator: Scriptio Marcin Paweł Panek Nowe Motule 15, 16-424 Filipów NIP: 8441829068, REGON: 200352388, adres email: sklep@shop.scriptio.pl
 2. Sklep: Witryna internetowa umieszczona pod adresem sklepie www.shop.scriptio.pl
 3. Kupujący:  Osoba fizyczna lub osoba prawna nabywająca określony przedmiot w sklepie shop.scriptio.pl
 4. Sprzedający: Sprzedającym jest Administrator sklepu określony w §1.1.
 5. Karta produktu: Szczegółowy opis przedmiotu lub Pliku, wraz z Kosztami dostawy i Terminem Realizacji zamówienia
 6. Plik: Zawartość cyfrowa będąca przedmiotem sprzedaży Sklepu .
 7. Sprzedaż pliku: Odpłatne udostępnienie Pliku przez Sprzedającego, upoważniające do bezterminowego korzystania z Pliku w ramach ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie.
 8. Odtwarzacz cyfrowy: Urządzenie służące do odtwarzania zakupionego pliku.
 9. Płatność– zapłaty za przedmiot lub Plik wraz z doliczonymi kosztami dostawy wymienionymi na Karcie produktu.
 10. Adres reklamacyjny: Scriptio Marcin Paweł Panek Nowe Motule 15, 16-424 Filipów NIP: 8441829068, REGON: 200352388, adres email: sklep@shop.scriptio.pl
 11. Dane kontaktowe: Scriptio Marcin Paweł Panek Nowe Motule 15, 16-424 Filipów NIP: 8441829068, REGON: 200352388, adres email: sklep@shop.scriptio.pl
 12. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 13. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych potrzebnych do dostarczenia produktu, lub pliku.
 • 2. Zasady dokonywania zakupów w sklepie
 1. Sklep oferuje Sprzedaż przedmiotów, lub Plików na zamówienie Kupującego. Oferta dotyczy wyłącznie przedmiotów, lub Plików, opisanych za pomocą Kart produktów.
 2. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Kupującego zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUP oraz złożenie dyspozycji Płatności. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora Płatności.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz link do pobrania przedmiotu, jeśli jest on w formie Pliku.
 4. Kliknięcie ikony KUP jest równoznaczne z zawarciem umowy między Administratorem a Kupującym, której przedmiotem jest Sprzedaż Pliku, lub wybranego przedmiotu. Cena określona w Karcie Produktu jest ceną brutto. Zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Kupujący ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego przedmiotu lub Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem.
 5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania Płatności, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności.
 6. Wskazówki dotyczące realizacji płatności są podane w sekcji Pomoc.
 7. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego. Na żądanie Kupującego wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Kupującego fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia.
 8. Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności). Udostępnienie zamówionego Pliku, poprzez przesłanie Kupującemu, na podany przez niego adres email, wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku.
 9. Przedmiot może zostać także dostarczony na warunkach zawartych na Karcie Produktów.
 10. Produkty zakupione z wybraniem opcji przesyłki kurierskiej lub poczty, wysyłamy do 3 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty na konto. Nie mamy wpływu na godzinę dostawy paczki przez firmę kurierską.

§3. Sprzęt niezbędny do korzystania z zakupionego pliku.

 1. Jeśli zakupiony przedmiot ma postać Pliku, do jego prawidłowego odtworzenia potrzebne są urządzenia elektroniczne spełniające minimalne wymagania do obsługi jednego z następujących formatów Pliku: pdf, epub, mobi,mp3.
 2. Sprzedający nie zapewnia kompatybilnych urządzeń.
 3. Na stronie sklepu znajduje się część, poświęcona pomocy technicznej, pokazująca dokładnie, jak korzystać z zakupionego Pliku.
 4. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja o dostępnym formacie Pliku (ePUB, PDF, Mobi, MP3) , oraz jego objętości. Kupujący przed dokonaniem zakupu powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy posiada Odtwarzacz cyfrowy zdolny do odtworzenia zakupionego pliku.

§4. Warunki odstąpienia od umowy.

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: sklep@scriptio.pl. W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy następuje na zasadach poniżej określonych.
 2. W przypadku zakupu Pliku Konsumentowi, ze względu na charakter Pliku, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie wskazanym w ust.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wówczas, jeżeli Klient wyraził zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie spełnienia świadczenia, przed upływem 14 dni.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań dzienników, periodyków lub czasopism Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.
 4. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
  1. odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,
  2. odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,
  3. zawarcia umowy dla pozostałych umów.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do Sklepu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym , jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – winno być podpisane.
 9. Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Pobierz formularz.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:
 11. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, nie przysługuje po otwarciu opakowania (w tym foli) po ich dostarczeniu.
 12. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 7.
 13. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.
 • 5. Polityka prywatności
 1. Podczas korzystania z niektórych funkcji Sklepu www.shop.sciptio.pl, serwer i oprogramowanie Sklepu mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze Klienta. Nie zawierają one danych identyfikujących Klienta Sklepu www.shop.sciptio.pl i na ich podstawie nie można ustalić niczyjej tożsamości. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego Klienta przez serwer dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji Klienta czy ułatwić korzystanie ze Sklepu www.shop.sciptio.pl poprzez brak konieczności każdorazowego logowania się.
 2. Podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu www.shop.sciptio.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie:
  • cookie sesyjne: pliki cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia (zamknięcia przeglądarki internetowej) lub wylogowania się ze Sklepu shop.sciptio.pl,
  • cookie tymczasowe: pliki cookie tymczasowe to pliki przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Klienta.
 3. sciptio.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. Pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu shop.sciptio.pl, logowanie do Konta Klienta, nawigowanie po serwisie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
  2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu www.shop.sciptio.pl. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  3. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, Klient m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostanie mu wyświetlona spersonalizowana oferta Sklepu;
  4. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację internetowych serwisów społecznościowych ze Sklepem shop.sciptio.pl.
 4. Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies Klient musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień / preferencji przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu Klienta lub na każdorazowym informowaniu Klienta o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty w sklepie www.shop.sciptio.pl. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia i producenta przeglądarki internetowej i są zwykle dostępne są w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.
 5. Sklep shop.sciptio.pl dokłada wszelkich starań aby wykorzystywane oprogramowanie i narzędzia ułatwiały każdemu Klientowi korzystanie ze stron internetowych Sklepu. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.

 

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Dane te  umieszczane są w bazie Sklepu, na co Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę.  Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie, oraz ze względu na fakt, iż przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy, o której mowa w Regulaminie  – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) i art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży towarów, w tym Plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji.
 5. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej SA, firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o., „RUCH” S.A., kurierowi UPS realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
 6. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter) i kodów rabatowych.
 7. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem PayU Klient upoważnia Sklep do przekazywania PayU S.A. jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system PayU.
 8. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 9. Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),
  3. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 10. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody  na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy: sklep@scriptio.pl.   Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych, będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.
 13. Administratorem danych osobowych Klienta jest Scriptio Marcin Paweł Panek Nowe Motule 15, 16-424 Filipów NIP: 8441829068, REGON: 200352388, adres email: sklep@shop.scriptio.pl
 14. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Inspektorem ochrony  danych u Administratora, nr tel. …………, e-mail sklep@scriptio.pl.
 15. W przypadku przekazania przez Klienta – dla celów wykonania umowy – danych osobowych innej osoby, Sklep w terminie 1 miesiąca od dnia pozyskania tych danych, przekaże tej osobie informacje wymienione w ust. 2-10 powyżej.
 16. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od ………….. r .
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć miedzy stronami będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej.
 7. W przypadku nie dojścia do porozumienia na drodze polubownej, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.